Aangesloten Verenigingen Federatie (A-K)

Bij de Federatie Friese Uitvaartverenigingen zijn 211 verenigingen aangesloten. Ze staan op woonplaats gerangschikt, verdeeld over 3 pagina’s.

  • Op deze pagina vind je woonplaatsen A tot en met K. De onderstreepte verenigingen hebben een link naar de eigen vereniging.
  • Onder aan de pagina klik je door naar de volgende serie.

Achlum

De Laatste Eer Achlum,  Ludingaweg 5a, 8862 BL Harlingen
T 0517 64 13 64, E fam.s.hoekstra@hetnet.nl
Secretaris: S. Hoekstra

 

Akkrum

De Laatste Eer Akkrum, S. Visserstrjitte 83, 8491 DK Akkrum
T 0566 65 14 97, E dleakkrum@gmail.com
Secretaris: B.D. van Zinderen-Habing

 

Aldeboarn

De Laatste Eer Oldeboorn
E jjbreeuwsma@gmail.com

 

Anjum

De Laatste Eer Anjum, it Hoarnleger 23, 9133 NP Anjum
T 0519 32 16 90, E dle.anjum@knid.nl
Secretaris: B.J. Broersma

 

Appelscha

Draagt Elkanders Lasten, Nijesteegde 54, 8426 VG Appelscha
T 0516 43 28 03, E. k.vondeling@zonnet.nl
Secretaris: Mw. J. Vondeling

 

Arum

De Laatste Eer Arum , Van Camminghaweg 65, 8822 WC Arum
E. sjbruinsma@hotmail.com
Secretaris: Sj. Bruinsma-Kluitenberg

 

Augustinusga

De Laatste Eer Augustinusga, Boskkamp 79, 9284 SE Augustinusga
T 0512 35 23 76, E. bettymkempenaar@hotmail.com
Secretaris: B. Kempenaar

 

Bakkeveen

De Laatste Eer Bakkeveen
E delaatsteeerbakkeveen@gmail.com
Secretaris: J. Zijlstra

 

Balk

De Laatste Eer Balk , Van Heemstrastrjitte 12, 8561 GB Balk
T 0514-603263, E info@delaatsteeerbalk.nl
Secretaris: F. Boersma-Bokma

 

Ballum

’t Skottepad 4 9162 GB Ballum
T 0519-556695 E: : ajenneeltje@knid.nl
Secretaris: Neeltje de Boer – Neij

 

Bantega

De Laatste Eer , Otterweg 39, 8538 XE Bantega
T 0514 55 14 14, E info@begrafenisvereniging-bantega.nl
Secretaris: A. Berger-Blom

 

Bitgum/Bitgummole/Ingelum

Utfeartferiening De Ferbining, Dyksterhuzen 12, 9045 TT Bitgummole
T 058 253 17 48 E secretariaat@deferbining.nl
Secretariaat: Dhr. P. Tigchelaar

 

Beetsterzwaag-Olterterp

Letterbeam 14, 9244 AC Beetsterzwaag
T 0512 38 16 29, E fg_vandermeer@hotmail.com
Secretaris: F. van der Meer

 

BerltsumUntitled-3

De Laatste Eer Berlikum, Krússtrjitte 2, 9041 BV Berltsum
T 0518 46 23 75, E dle.berlikum@gmail.com
Secretaris: R. Algra-Alkema

 

Blije

De Laatste Eer Blije , Voorstraat 24A, 9171 LV Blije
E mail@delaatsteeerblije.nl
Secretaris: Mevr. J. Terpstra- Osinga

 

Boazum-Dearsum

De Laatste Eer Boazum-Dearsum, Waltawei 29, 8635 MZ Boazum
T 0515 52 18 18
Secretaris: P. van der Wal

 

Boksum

Hegedyk 6, 9031 XJ Boksum
T 058-2542190, E sjofe54@ziggo.nl
Penningmeester: Sjoukje Feenstra

 

Bolsward

Dr. Joost Halbertsmastraat 20, 8701 EX, Bolsward
T 0515 57 29 38, E begrafenisver.bolsward@home.nl
Secretaris: mevr. E. Zwaagstra-Ijntema

 

Boarnburgum

De Samenwerking Boornbergum, Suderom 13, 9212 PP Boarnburgum
T 0512 382647, E r.kort63@upcmail.nl
Secretaris: R. Kort

 

Brantgum-Waaxens

Begrafenisvereniging Brantgum-Waaxens, Hilligewei 1, 9152 BE Waaksens (D)
T: 0519 56 25 28, E: ypma.zathe@planet.nl
Secretaris: J.Visser

 

Britsum

Memento Mori Britsum, Sillân 51, 9055 MA Britsum
T 058 257 49 28, E secretariaat@mementomoribritsum.nl
Secretaris:  K.T. Hoekstra

 

Broeksterwoude/De Valom

En Hij Stierf, Rinewal 8, 9109 NZ De Valom
T 0511 42 41 72, E secretariaat@uitvaartverenigingenhijstierf.nl
Secretaris: W. Dijkstra

 

Buitenpost

Uitvaartvereniging Buitenpost, Eringalaan 19, 9285 TP Buitenpost
T 0511 54 21 24, E fam.feitsma@telfort.nl
Secretaris: D. Feitsma

 

Burdaard/Wânswert

De Laatste Eer Burdaard-Wânswert , Steenendamsterweg 4, 9112 HS Burdaard
T 0519 33 26 30, E delaatsteeer@chello.nl
Contactpersoon: L. de Hoop

 

Burgum

Eendracht Burgum , Bulthuissingel 66, 9251 BW BurgumUntitled-3
T 0800 222 55 77 (gratis), E info@uitvaarteendrachtburgum.nl
Contactpersoon: T. de Vries-van der Wal

 

Burum e.o.

Herestraat 20, 9851 AC Burum
T 0594 29 42 64, hoogh280@planet.nl
Secretaris: R. Hiemstra-de Boer

 

Cornjum/Jelsum

Eare en Plicht Cornjum-Jelsum, Aldlânsdyk 17, 9057 LG Jelsum
T 058 257 3322, E: fampostma@planet.nl
Secretaris: D. Postma

 

Damwoude

Damwoude e.o., Boterbloem 20, 9104 HZ Damwoude
T 0511 42 10 44, E secretaris@uitvaartverenigingdamwoude.nl
Secretaris: E.M.J. Roorda-Wilstra

 

De Westereen

Zwaagwesteinde, Noarderstasjonsstrjitte, 9271 CH De Westereen
T 0511 44 32 81, E info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
Secretaris: G. van der Meulen

 

Echten-Delfstrahuizen

Hoofdweg 90, 8539 ST Echtenerbrug
T 0514 54 17 15, E uitvaart.e-d@kpnmail.nl
Secretaris: G. Schokker

 

Dokkum

Dokkum e.o. , Postbus 318, 9100 AH Dokkum
E info@uitvaartverenigingdokkum.nl
Secretaris: E.J. Sibma (e.j.sibma@knid.nl)

Dongjum

Dongjum e.o., Sexbierumerweg 4, 8802 PK Franeker
T 0517 39 26 84, E sietsevanderwal@ziggo.nl
Secretaris: S. van der Wal

 

Donkerbroek

Draagt Elkanders Lasten Donkerbroek , Herenweg 33, 8435 WN Donkerbroek
T 0516 49 18 18, E secr.del@gmail.com
Secretaris: W. Niens

 

Drachtstercompagnie

De Laatste Eer Drachtstercompagnie, Tsjerkebuorren 46, 9222 NH Drachtstercompagnie
T 0512 34 18 66, E: geertnijboer@outlook.com
Secretaris: G. Nijboer
W : www.dledrachtstercompagnie.nl

 

Driezum

De Laatste Eer Driezum , Ophuystrawei 12, 9114 RD te Driezum
T 0511-40 13 90, E secretaris@uitvaartverenigingdriezum.nl
Secretaris: Nellie Boersma-van der Ploeg

 

Drogeham

De Laatste Eer Drogeham , Lytsewei 26b, 9289 LB Drogeham
T 0512 33 28 44, E info@delaatsteeerdrogeham.nl
Secretaris: J. van der Molen-Bos

 

Earnewâld

De Laatste Eer Earnewâld, Wiidswei 10, 9264 TL Earnewâld
T 0511 53 95 94, E rudy.terpstra@upcmail.nl
Secretaris: I. Mulder

 

EastermarUntitled-3

De Laatste Eer Eastermar
E dle@eastermar.nl
Secretaris: mevrouw P. Elverdink

 

Easterwierum

De Laatste Eer Easterwierum, Fugelsangleane 11, 9021 CR Easterwierum
T 058 250 15 59, E fetsjeanema@gmail.com
Secretaris: mw. F. Anema

 

Ee

De Laatste Eer Ee, Walddyk 7, 9295 LE Westergeest
T 0519 51 87 17, E janitapostma@kpnplanet.nl
Secretaris: J.G. Postma-Oosterhuis

 

Elahuizen

Helpt Elkander Elahuizen, Buorren 43, 8581 HC Elahuizen
T 0514 60 33 48, E foekje43@hetnet.nl
Secretaris: F.G. Wink-de Jong

 

Elsloo

Uitvaartvereniging Elsloo, Noord 13, 8424 PG Elsloo
E j.prakken59@kpnmail.nl
Secretaris: J. Prakken

 

Engwierum

Gedenkt te Sterven, Butendykswei 54, 9132 ED Engwierum
T  0511-408649, E allekippenopstok@outlook.com
Secretaris: Baukje de Haan

 

Ferwert

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ferwerd, De Broll 1-A, 9172 RD Ferwert
T 0518 41 25 45, E dleferwert@gmail.com
Penningmeester: M. Koster-van der Beek

 

Ferwoude

De Laatste Eer
Buren 22, 8761 PC Ferwoude
Secretaris: G. Stellingwerf-de Vries
0515 54 12 90
grietsjestellingwerf@gmail.com

 

Fochteloo

De Laatste Eer Fochteloo, Noordeinde 4, 8428 HM Fochteloo
T 0516 58 82 13, E uitvaartver.d.l.e.fochteloo@gmail.com
Secretaris: G. Buist

 

Follega-Eastergea e.o.

Straatweg 19, 8535 WG Follega
T 0514 56 16 18, E e_keulen@hotmail.com
Secretaris: A. Keulen

 

Gaast

De Laatste Eer Gaast, Boerestreek 16, 8757 JS Gaast
T 0515 54 17 55, E sjoerd.galema@gmail.com
Secretaris: S.M.H. Galama

 

Gaastmeer

De Eendracht Gaastmeer, Kaepwei 6, 8611 JL Gaastmeer
T 0515 46 99 36, E 8611JL6@hetnet.nl
Secretaris: K.F. Bakker

 

Garyp

De Eendracht Garyp, Westerein 8, 9263 PD Garyp
T 0511 52 13 08, E secretariaat@begrafenisvereninging-garyp.nl
w: www.begrafenisvereniging-garyp.nl

 

Gauw

Draagt Elkanders Lasten Gauw
T 0515 52 11 30, E info@phgrunstra.nl

 

Gerkesklooster

Memento Mori Gerkesklooster, W. Derkszstraat 2, 9873 PC Gerkesklooster
T 0512 84 20 90, E fam.tdijkstra@gmail.com
Secretaris:

 

Gorredijk, Terwispel en Tijnje

De Laatste Eer Gorredijk, Terwispel en Tijnje
E Laatste.eer@home.nl

 

Grou

De Lêste Eare
Tjallinga 1, 9001 LA Grou
Secretaris: Rommy Westerhof-Smits
0566-623067
rommyws@live.nl

 

Hallum

De Laatste Eer Hallum
E delaatsteeerhallum@hotmail.com
Secretaris: B. de Vries-van der Meer

 

Hantum

De Laatste Eer Hantum, Hantumerweg 12, 9148 BE Hiaure
T 0519 29 36 99, E dlehantum@gmail.com
Secretaris: J. Woudman-Havinga

 

Harich

De Laatste Eer Harich, Westerbuorren 17, 8561 JG Balk
T 0514 60 43 22, E dleharich@hotmail.nl
Secretaris: F. Draaijer-Keuning

 

Harkema

Memento Mori Harkema
T 0512 36 49 83, E lvanderveer@mementomoriharkema.nl

 

Haule

De Laatste Eer Haule, Dorpsstraat 61, 8432 PL Haule
T 0516 57 72 23, E h.j.kalfsbeek@hotmail.com
Secretaris: J. Kalfsbeek

 

Haulerwijk/Waskemeer

De Laatste Eer Haulerwijk-Waskemeer, Slotemaker de Bruineweg 53, 8433 ME Haulerwijk
T 0516 42 23 42, E admin@uitvaarthaulerwijk.nl

 

Heech

De Laatste Eer Heech, Harinxmastrjitte 15, 8621 BJ Heeg
T 0515 44 34 55, E uitvaartverenigingheeg@hotmail.com
Secretaris: Wytske Kuiper-van Popta

 

Heerenveen

Heerenveen e.o.
T 0513 62 40 42, E info@uvheerenveen.nl

 

Hegebeintum

Helpt Elkander Hegebeintum, Patroanswei 2, 9173 GH Hegebeintum
T 0519 33 92 31, E info@klaasfekkes.nl
Secretaris: M. Politiek

 

Hemelum

De Laatste Eer Hemelum, Hegewei 45, 8584 VL Hemelum
T 0514 58 18 42, E info@uitvaartvereniginghemelum.nl
Secretaris: G. de Vries-Holtrop

 

Herbayum

De Laatste Eer Herbayum, Marten v.d. Hemlaan 16, 8802 BW Franeker
E begrafenisvereniging.herbaijum@gmail.com T 0517-392629
Secretaris: J.J.Hettinga

 

Hiaure

De Laatste Eer Hiaure
E j.kalma@knid.nl
Secretaris: H. Kalma-Boonstra

 

Hijum/Finkum

De Laatste Eer Hijum-Finkum, Hege Hearewei 8, 9054 LC Hijum
T 0518 43 13 89, E k.hijma@hetnet.nl
Secretaris: K. Hijma-Bakker

 

Hilaard

Uitvaartvereniging Hijlaard
T 058 251 99 16, E uitvaartvereniging.hilaard@live.nl

 

Hindeloopen

De Laatste Eer Hindeloopen , Vermaningsteeg 1, 8713 KR Hindeloopen
T 0514 52 36 20, E info@uitvaartvereniginghindeloopen.nl
Penningmeester: P. Stallmann-Sprik

 

Hitzum

De Laatste Eer Hitzum
T 0517 45 28 23, E uitvaartvereniging@hitzum.com

 

Hollum

De Laatste Eer Hollum, De Meer 10, 9161 DR Hollum
T 0519 55 46 43, E g.j.bakker@knid.nl
Penningmeester/ledenadministrateur: G.J. Bakker

 

Holwerd

De Laatste Eer Holwerd , Gama 3, 9151 HL Holwerd
T 0519 56 24 21, E info@dleh.nl
Secretaris: W.J. Boonstra-Boonstra

 

Huins/Lions

Huins-Lions e.o., Nr. 13, 8832 KB Huins
T 0517 34 17 98, E minne.antsje@ziggo.nl
Secretaris: M. Fokkens

 

HurdegarypUntitled-3

De Laatste Eer Hurdegaryp , Preesterlânswei 40, 9254 GL Hurdegaryp
T 0511 47 43 30, E de.laatste.eer.hurdegaryp@gmail.com
Secretaris: J. Schippers-ter Wee

 

Idsegahuizum/Piaam

De Lêste Eare Idsgahuizum-Piaam, Boppesteech 23, 8755 JJ Allingawier
T 0515 23 15 99, E jappiefeenstra@gmail.com
Secretaris: S. Reitsma

 

Itens/Hinnaard

De Laatste Eer Itens-Hinnaard, Sassingawei 5, 8844 KS Hinnaard
T 0515 34 15 49, E 8844kr5@hetnet.nl
Secretaris: W. Dijkstra

 

Jellum/Bears

De Laatste Eer Jellum-Bears, Hegedyk 3, 9025 BS Jellum
T 058 251 97 12, E hansenalie@hetnet.nl

 

Jirnsum

De Laatste Eer Jirnsum, Rijksweg 97, 9011 VC Jirnsum
T 0566 60 19 76, E derho008@planet.nl
Secretaris: T. Honing-de Vries

 

Jistrum

Gedenkt te Sterven , Fjildwei 29, 9258 CL Jistrum
T 0512 47 14 01, E gedenktestervenjistrum@gmail.com
Secretaris: I. Allema-van der Kooi

 

Jorwert

De Laatste Eer Jorwert, Mr. Fopmawei 7, 9023 AJ Jorwert
T 058 251 97 50, E a3kaspers@gmail.com
Secretaris: A. Kaspers-Haagsma

 

Jubbega/Hoornsterzwaag

De Laatste Eer Jubbega-Hoornsterzwaag, Zwanenburgreed 1, 8411 ZB Jubbega
T 0516 46 20 74
Secretaris: H. Dijkstra-de Jong

 

Jutrijp/Hommerts

Jutrijp-Hommerts, Sinnewar 15, 8623 XK Jutrijp
T 0515 44 33 73, E lsdevries@hetnet.nl
Secretaris: G. Hoekstra

 

Kimswerd

Harlingerweg 3, 8821 LD Kimswerd
T 0517 64 12 84, E jackmiekelensen@hetnet.nl
Secretaris: J. Lensen

 

Knipe 

De Laatste Eer Knipe e.o., Ds. Veenweg 28a, 8456 HS De Knipe
T 0513 68 81 33
Secretaris: A. Kramer

 

Kollum

De Eendracht Kollum , Cantaart 3, 9291 AK Kollum
T 0511 45 39 93, E info@uitvaartverenigingkollum.nl
Secretaris/penningmeester: Alinda Dijkstra

 

Kollumerpomp

De Laatste Eer Kollumerpomp
E delaatsteeerkollumerpomp@gmail.com
Secretaris: D. van der Laan

 

Kollumerzwaag/Veenklooster/Zwagerbosch

De Laatste Eer Kollumerzwaag-Veenklooster-Zwagerbosch, Foarwei 12, 9298 JL Kollumerzwaag
T 0511 44 36 83, E secretariaat@dlekollumerzwaag.nl
Secretaris: G. Kamminga – Postma

 

Koudum

Koudum,it Heechhout 2, 8723 ES Koudum
T 0514 52 2612, E info@uitvaartverenigingkoudum.nl
Secretaris: M. Postma

 

Kubaard

De Laatste Eer Kubaard , De Gaest 4, 8732 TK Kubaard
T 0515 33 21 75, E mariankristel@planet.nl
Secretaris: H. Klijnstra

Meer aangesloten verenigingen
Aangesloten Verenigingen bij Federatie (A-K)
Aangesloten Verenigingen bij Federatie (L-V)
Aangesloten Verenigingen bij Federatie (W-Z)