Aangesloten Verenigingen Federatie (A-K)

Bij de Federatie Friese Uitvaartverenigingen zijn 211 verenigingen aangesloten. Ze staan op woonplaats gerangschikt, verdeeld over 3 pagina’s.

  • Op deze pagina vind je woonplaatsen A tot en met K. De onderstreepte verenigingen hebben een link naar de eigen vereniging.
  • Onder aan de pagina klik je door naar de volgende serie.

De meeste aangesloten verenigingen werken volgens de Standaard statuten voor verenigingen. Een nieuwe, gemoderniseerde versie is in bewerking (2019). Zodra deze klaar is plaatsen wij deze op de site.

 

Achlum

De Laatste Eer Achlum,  Ludingaweg 5a, 8862 BL Harlingen
T 0517 64 13 64, E fam.s.hoekstra@hetnet.nl
Secretaris: S. Hoekstra

 

Akkrum

De Laatste Eer Akkrum, S. Visserstrjitte 83, 8491 DK Akkrum
T 0566 65 14 97, E dleakkrum@gmail.com
Secretaris: B.D. van Zinderen-Habing

 

Aldeboarn

De Laatste Eer Oldeboorn
E jjbreeuwsma@gmail.com

 

Anjum

De Laatste Eer Anjum, it Hoarnleger 23, 9133 NP Anjum
T 0519 32 16 90, E dle.anjum@knid.nl
Secretaris: B.J. Broersma

 

Appelscha

Draagt Elkanders Lasten, Nijesteegde 54, 8426 VG Appelscha
T 0516 43 28 03, E. k.vondeling@zonnet.nl
Secretaris: Mw. J. Vondeling

 

Arum

De Laatste Eer Arum , Van Camminghaweg 65, 8822 WC Arum
E. sjbruinsma@hotmail.com
Secretaris: Sj. Bruinsma-Kluitenberg

 

Augustinusga

De Laatste Eer Augustinusga, Boskkamp 79, 9284 SE Augustinusga
T 0512 35 23 76, E. bettymkempenaar@hotmail.com
Secretaris: B. Kempenaar

 

Bakkeveen

De Laatste Eer Bakkeveen
E delaatsteeerbakkeveen@gmail.com
Secretaris: J. Zijlstra

 

Balk

De Laatste Eer Balk , Van Heemstrastrjitte 12, 8561 GB Balk
T 0514-603263, E info@delaatsteeerbalk.nl
Secretaris: F. Boersma-Bokma

 

Ballum

’t Skottepad 4 9162 GB Ballum
T 0519-556695 E: : ajenneeltje@knid.nl
Secretaris: Neeltje de Boer – Neij

 

Bantega

De Laatste Eer , Otterweg 39, 8538 XE Bantega
T 0514 55 14 14, E info@begrafenisvereniging-bantega.nl
Secretaris: A. Berger-Blom

 

Bitgum/Bitgummole/Ingelum

Utfeartferiening De Ferbining, Dyksterhuzen 12, 9045 TT Bitgummole
T 058 253 17 48 E secretariaat@deferbining.nl
Secretariaat: Dhr. P. Tigchelaar

 

Beetsterzwaag-Olterterp

Letterbeam 14, 9244 AC Beetsterzwaag
T 0512 38 16 29, E fg_vandermeer@hotmail.com
Secretaris: F. van der Meer

 

BerltsumUntitled-3

De Laatste Eer Berlikum, Krússtrjitte 2, 9041 BV Berltsum
T 0518 46 23 75, E dle.berlikum@gmail.com
Secretaris: R. Algra-Alkema

 

Blije

De Laatste Eer Blije , Voorstraat 24A, 9171 LV Blije
E mail@delaatsteeerblije.nl
Secretaris: Mevr. J. Terpstra- Osinga

 

Boazum-Dearsum

De Laatste Eer Boazum-Dearsum, Waltawei 29, 8635 MZ Boazum
T 0515 52 18 18
Secretaris: P. van der Wal

 

Boksum

Hegedyk 6, 9031 XJ Boksum
T 058-2542190, E sjofe54@ziggo.nl
Penningmeester: Sjoukje Feenstra

 

Bolsward

Dr. Joost Halbertsmastraat 20, 8701 EX, Bolsward
T 0515 57 29 38, E begrafenisver.bolsward@home.nl
Secretaris: mevr. E. Zwaagstra-Ijntema

 

Boarnburgum

De Samenwerking Boornbergum, Suderom 13, 9212 PP Boarnburgum
T 0512 382647, E r.kort63@upcmail.nl
Secretaris: R. Kort

 

Brantgum-Waaxens

Begrafenisvereniging Brantgum-Waaxens, Hilligewei 1, 9152 BE Waaksens (D)
T: 0519 56 25 28, E: ypma.zathe@planet.nl
Secretaris: J.Visser

 

Britsum

Memento Mori Britsum, Sillân 51, 9055 MA Britsum
T 058 257 49 28, E secretariaat@mementomoribritsum.nl
Secretaris:  K.T. Hoekstra

 

Broeksterwoude/De Valom

En Hij Stierf, Rinewal 8, 9109 NZ De Valom
T 0511 42 41 72, E secretariaat@uitvaartverenigingenhijstierf.nl
Secretaris: W. Dijkstra

 

Buitenpost

Uitvaartvereniging Buitenpost, Eringalaan 19, 9285 TP Buitenpost
T 0511 54 21 24, E fam.feitsma@telfort.nl
Secretaris: D. Feitsma

 

Burdaard/Wânswert

De Laatste Eer Burdaard-Wânswert , Steenendamsterweg 4, 9112 HS Burdaard
T 0519 33 26 30, E delaatsteeer@chello.nl
Contactpersoon: L. de Hoop

 

Burgum

Eendracht Burgum , Bulthuissingel 66, 9251 BW BurgumUntitled-3
T 0800 222 55 77 (gratis), E info@uitvaarteendrachtburgum.nl
Contactpersoon: T. de Vries-van der Wal

 

Burum e.o.

Herestraat 20, 9851 AC Burum
T 0594 29 42 64, hoogh280@planet.nl
Secretaris: R. Hiemstra-de Boer

 

Cornjum/Jelsum

Eare en Plicht Cornjum-Jelsum
eareenplicht@gmail.com

 

Damwoude

Damwoude e.o., Boterbloem 20, 9104 HZ Damwoude
T 0511 42 10 44, E secretaris@uitvaartverenigingdamwoude.nl
Secretaris: E.M.J. Roorda-Wilstra

 

De Westereen

Zwaagwesteinde, Noarderstasjonsstrjitte, 9271 CH De Westereen
T 0511 44 32 81, E info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
Secretaris: G. van der Meulen

 

Echten-Delfstrahuizen

Hoofdweg 90, 8539 ST Echtenerbrug
T 0514 54 17 15, E uitvaart.e-d@kpnmail.nl
Secretaris: G. Schokker

 

Dokkum

Dokkum e.o. , Postbus 318, 9100 AH Dokkum
E info@uitvaartverenigingdokkum.nl
Secretaris: E.J. Sibma (e.j.sibma@knid.nl)

Dongjum

Dongjum e.o., Sexbierumerweg 4, 8802 PK Franeker
T 0517 39 26 84, E sietsevanderwal@ziggo.nl
Secretaris: S. van der Wal

 

Donkerbroek

Draagt Elkanders Lasten Donkerbroek , Herenweg 33, 8435 WN Donkerbroek
T 0516 49 18 18, E secr.del@gmail.com
Secretaris: W. Niens

 

Drachtstercompagnie

De Laatste Eer Drachtstercompagnie, Tsjerkebuorren 46, 9222 NH Drachtstercompagnie
T 0512 34 18 66, E: geertnijboer@outlook.com
Secretaris: G. Nijboer
W : www.dledrachtstercompagnie.nl

 

Driezum

De Laatste Eer Driezum , Ophuystrawei 12, 9114 RD te Driezum
T 0511-40 13 90, E secretaris@uitvaartverenigingdriezum.nl
Secretaris: Nellie Boersma-van der Ploeg

 

Drogeham

De Laatste Eer Drogeham , Lytsewei 26b, 9289 LB Drogeham
T 0512 33 28 44, E info@delaatsteeerdrogeham.nl
Secretaris: J. van der Molen-Bos

 

Earnewâld

De Laatste Eer Earnewâld, Wiidswei 10, 9264 TL Earnewâld
T 0511 53 95 94, E rudy.terpstra@upcmail.nl
Secretaris: I. Mulder

 

EastermarUntitled-3

De Laatste Eer Eastermar
E dle@eastermar.nl
Secretaris: mevrouw P. Elverdink

 

Easterwierum

De Laatste Eer Easterwierum, Fugelsangleane 11, 9021 CR Easterwierum
T 058 250 15 59, E fetsjeanema@gmail.com
Secretaris: mw. F. Anema

 

Ee

De Laatste Eer Ee, Walddyk 7, 9295 LE Westergeest
T 0519 51 87 17, E janitapostma@kpnplanet.nl
Secretaris: J.G. Postma-Oosterhuis

 

Elahuizen

Helpt Elkander Elahuizen, Buorren 43, 8581 HC Elahuizen
T 0514 60 33 48, E foekje43@hetnet.nl
Secretaris: F.G. Wink-de Jong

 

Elsloo

Uitvaartvereniging Elsloo, Noord 13, 8424 PG Elsloo
E j.prakken59@kpnmail.nl
Secretaris: J. Prakken

 

Engwierum

Gedenkt te Sterven
E uitvaartverengwierum@outlook.com

 

Ferwert

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ferwerd, De Broll 1-A, 9172 RD Ferwert
T 0518 41 25 45, E dleferwert@gmail.com
Penningmeester: M. Koster-van der Beek

 

Ferwoude

De Laatste Eer
Buren 22, 8761 PC Ferwoude
Secretaris: G. Stellingwerf-de Vries
0515 54 12 90
grietsjestellingwerf@gmail.com

 

Fochteloo

De Laatste Eer Fochteloo, Noordeinde 4, 8428 HM Fochteloo
T 0516 58 82 13, E uitvaartver.d.l.e.fochteloo@gmail.com
Secretaris: G. Buist

 

Follega-Eastergea e.o.

Straatweg 19, 8535 WG Follega
T 0514 56 16 18, E e_keulen@hotmail.com
Secretaris: A. Keulen

 

Gaast

De Laatste Eer Gaast, Boerestreek 16, 8757 JS Gaast
T 0515 54 17 55, E sjoerd.galema@gmail.com
Secretaris: S.M.H. Galama

 

Gaastmeer

De Eendracht Gaastmeer, Kaepwei 6, 8611 JL Gaastmeer
T 0515 46 99 36, E 8611JL6@hetnet.nl
Secretaris: K.F. Bakker

 

Garyp

De Eendracht Garyp, Westerein 8, 9263 PD Garyp
T 0511 52 13 08, E secretariaat@begrafenisvereninging-garyp.nl
w: www.begrafenisvereniging-garyp.nl

 

Gauw

Draagt Elkanders Lasten Gauw
E nynke.deboer@hetnet.nl

 

Gerkesklooster

Memento Mori Gerkesklooster, W. Derkszstraat 2, 9873 PC Gerkesklooster
T 0512 84 20 90, E fam.tdijkstra@gmail.com
Secretaris:

 

Gorredijk, Terwispel en Tijnje

De Laatste Eer Gorredijk, Terwispel en Tijnje
E Laatste.eer@home.nl

 

Grou

De Lêste Eare
Tjallinga 1, 9001 LA Grou
Secretaris: Rommy Westerhof-Smits
0566-623067
rommyws@live.nl

 

Hallum

De Laatste Eer Hallum
E delaatsteeerhallum@hotmail.com
Secretaris: B. de Vries-van der Meer

 

Hantum

De Laatste Eer Hantum, Hantumerweg 12, 9148 BE Hiaure
T 0519 29 36 99, E dlehantum@gmail.com
Secretaris: J. Woudman-Havinga

 

Harich

De Laatste Eer Harich, Westerbuorren 17, 8561 JG Balk
T 0514 60 43 22, E dleharich@hotmail.nl
Secretaris: F. Draaijer-Keuning

 

Harkema

Memento Mori Harkema
T 0512 36 49 83, E lvanderveer@mementomoriharkema.nl

 

Haule

De Laatste Eer Haule, Dorpsstraat 61, 8432 PL Haule
T 0516 57 72 23, E h.j.kalfsbeek@hotmail.com
Secretaris: J. Kalfsbeek

 

Haulerwijk/Waskemeer

De Laatste Eer Haulerwijk-Waskemeer, Slotemaker de Bruineweg 53, 8433 ME Haulerwijk
T 0516 42 23 42, E admin@uitvaarthaulerwijk.nl

 

Heech

De Laatste Eer Heech, Harinxmastrjitte 15, 8621 BJ Heeg
T 0515 44 34 55, E uitvaartverenigingheeg@hotmail.com
Secretaris: Wytske Kuiper-van Popta

 

Heerenveen

Heerenveen e.o.
T 0513 62 40 42, E info@uvheerenveen.nl

 

Hegebeintum

Helpt Elkander Hegebeintum, Patroanswei 2, 9173 GH Hegebeintum
T 0519 33 92 31, E info@klaasfekkes.nl
Secretaris: M. Politiek

 

Hemelum

De Laatste Eer Hemelum, Hegewei 45, 8584 VL Hemelum
T 0514 58 18 42, E info@uitvaartvereniginghemelum.nl
Secretaris: G. de Vries-Holtrop

 

Herbayum

De Laatste Eer Herbayum, Marten v.d. Hemlaan 16, 8802 BW Franeker
E begrafenisvereniging.herbaijum@gmail.com T 0517-392629
Secretaris: J.J.Hettinga

 

Hiaure

De Laatste Eer Hiaure
E j.kalma@knid.nl
Secretaris: H. Kalma-Boonstra

 

Hijum/Finkum

De Laatste Eer Hijum-Finkum, Hege Hearewei 8, 9054 LC Hijum
T 0518 43 13 89, E k.hijma@hetnet.nl
Secretaris: K. Hijma-Bakker

 

Hilaard

Uitvaartvereniging Hijlaard, Smidsstrjitte 5, 9027 BK Hilaard
Tel. 058-2519858, E uitvaartvereniging.hilaard@live.nl

 

Hindeloopen

De Laatste Eer Hindeloopen , Vermaningsteeg 1, 8713 KR Hindeloopen
T 0514 52 36 20, E info@uitvaartvereniginghindeloopen.nl
Penningmeester: P. Stallmann-Sprik

 

Hitzum

De Laatste Eer Hitzum
T 0517 45 28 23, E uitvaartvereniging@hitzum.com

 

Hollum

De Laatste Eer Hollum, De Meer 10, 9161 DR Hollum
T 0519 55 46 43, E g.j.bakker@knid.nl
Penningmeester/ledenadministrateur: G.J. Bakker

 

Holwerd

De Laatste Eer Holwerd , Gama 3, 9151 HL Holwerd
T 0519 56 24 21, E info@dleh.nl
Secretaris: W.J. Boonstra-Boonstra

 

Huins/Lions

Huins-Lions e.o., Nr. 13, 8832 KB Huins
T 0517 34 17 98, E minne.antsje@ziggo.nl
Secretaris: M. Fokkens

 

HurdegarypUntitled-3

De Laatste Eer Hurdegaryp , Preesterlânswei 40, 9254 GL Hurdegaryp
T 0511 47 43 30, E de.laatste.eer.hurdegaryp@gmail.com
Secretaris: J. Schippers-ter Wee

 

Idsegahuizum/Piaam

De Lêste Eare Idsgahuizum-Piaam, Boppesteech 23, 8755 JJ Allingawier
T 0515 23 15 99, E jappiefeenstra@gmail.com
Secretaris: S. Reitsma

 

Itens/Hinnaard

De Laatste Eer Itens-Hinnaard, Sassingawei 5, 8844 KS Hinnaard
T 0515 34 15 49, E 8844kr5@hetnet.nl
Secretaris: W. Dijkstra

 

Jellum/Bears

De Laatste Eer Jellum-Bears, Hegedyk 3, 9025 BS Jellum
T 058 251 97 12, E hansenalie@hetnet.nl

 

Jirnsum

De Laatste Eer Jirnsum, Rijksweg 97, 9011 VC Jirnsum
T 0566 60 19 76, E derho008@planet.nl
Secretaris: T. Honing-de Vries

 

Jistrum

Gedenkt te Sterven , Fjildwei 29, 9258 CL Jistrum
T 0512 47 14 01, E gedenktestervenjistrum@gmail.com
Secretaris: I. Allema-van der Kooi

 

Jorwert

De Laatste Eer Jorwert, Mr. Fopmawei 7, 9023 AJ Jorwert
T 058 251 97 50, E a3kaspers@gmail.com
Secretaris: A. Kaspers-Haagsma

 

Jubbega/Hoornsterzwaag

De Laatste Eer Jubbega-Hoornsterzwaag, Zwanenburgreed 1, 8411 ZB Jubbega
T 0516 46 20 74
Secretaris: H. Dijkstra-de Jong

 

Jutrijp/Hommerts

Jutrijp-Hommerts, Sinnewar 15, 8623 XK Jutrijp
T 0515 44 33 73, E lsdevries@hetnet.nl
Secretaris: G. Hoekstra

 

Kimswerd

Harlingerweg 3, 8821 LD Kimswerd
T 0517 64 12 84, E jackmiekelensen@hetnet.nl
Secretaris: J. Lensen

 

Knipe 

De Laatste Eer Knipe e.o., Ds. Veenweg 28a, 8456 HS De Knipe
T 0513 68 81 33
Secretaris: A. Kramer

 

Kollum

De Eendracht Kollum , Cantaart 3, 9291 AK Kollum
T 0511 45 39 93, E info@uitvaartverenigingkollum.nl
Secretaris/penningmeester: Alinda Dijkstra

 

Kollumerpomp

De Laatste Eer Kollumerpomp
E delaatsteeerkollumerpomp@gmail.com
Secretaris: D. van der Laan

 

Kollumerzwaag/Veenklooster/Zwagerbosch

De Laatste Eer Kollumerzwaag-Veenklooster-Zwagerbosch, Foarwei 12, 9298 JL Kollumerzwaag
T 0511 44 36 83, E secretariaat@dlekollumerzwaag.nl
Secretaris: G. Kamminga – Postma

 

Koudum

Koudum,it Heechhout 2, 8723 ES Koudum
T 0514 52 2612, E info@uitvaartverenigingkoudum.nl
Secretaris: M. Postma

 

Kubaard

De Laatste Eer Kubaard , De Gaest 4, 8732 TK Kubaard
T 0515 33 21 75, E mariankristel@planet.nl
Secretaris: H. Klijnstra

Meer aangesloten verenigingen
Aangesloten Verenigingen bij Federatie (A-K)
Aangesloten Verenigingen bij Federatie (L-V)
Aangesloten Verenigingen bij Federatie (W-Z)