Terug naar verenigingen

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Arum

Welkom op de website van Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer Arum'. In Arum waren oorspronkelijk twee verenigingen, een algemene en een christelijke vereniging. In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn ze opgegaan in één algemene vereniging. Op deze website informeren wij u over onze activiteiten en het lidmaatschap van onze vereniging.

Oorsprong uitvaartverenigingen


De uitvaartverenigingen zijn voortgekomen uit de zogenaamde “burenhulp” die men vroeger aan elkaar verleende. Uitvaartverenigingen spelen een grote rol in de provincie Fryslân. Ze hebben een grote maatschappelijke functie. Ook onze vereniging wil iets betekenen voor de Arumer gemeenschap.


Hieronder ontdekt u de waarde van een Friese uitvaartvereniging in één minuut.


 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” verzorgt begrafenissen en crematies voor leden en niet-leden, waarbij persoonlijke wensen worden gerespecteerd. Tevens worden de noodzakelijke formaliteiten geregeld. De uitvaartvereniging is geen commerciële instelling of onderneming, dus verzorging van begrafenissen en crematies geschieden zonder winstoogmerk.

Met het bestaan van “De Laatste Eer” hopen wij een waardevolle traditie voor de toekomst te kunnen waarborgen.

Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40003058.


Het laatste nieuws

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering van de Uitvaartvereniging DE LAATSTE EER ARUM op 23 april 2024,  om 20.00 uur in het lokaal te Arum, Sytzamaweg 46

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 23 mei 2023
 3. Jaarverslag
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Pauze
 8. Vaststellen contributie, ledenkorting, vergoeding dragers, loopkoets en schragen
 9. Bestuursverkiezing en afscheid: Verlenging voor 1 jaar: Jan Scheltema. Aftredend en niet-herkiesbaar Sijmon Bruinsma.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Loopkoets voor uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Arum

loopkoets arumDe laatste jaren hebben we er wel eens over gesproken om een soort van baar wagen aan te schaffen. Vroeger had Arum een koets, die getrokken werd door een paard. Deze werd veel gebruikt.
Op de laatste jaarvergadering is besloten om een loopkoets aan te schaffen, mede omdat we een schenking mochten ontvangen. Van de Stichting tot Nut hebben we een bijdrage van € 2000,00 voor de loopkoets gekregen. We zijn heel erg blij met deze bijdragen.

De loopkoets biedt de mogelijkheid om uw dierbare zelf naar de laatste rustplaats te brengen. De koets ziet er stijlvol uit en is gemakkelijk te bedienen. Hij is te gebruiken op de begraafplaats, maar ook geschikt als vervoermiddel hier in Arum om een overledene van huis naar de plaats van de plechtigheid te vervoeren en daarna naar de begraafplaats.

De loopkoets kan door de familie zelf worden voortgeduwd. Er is ruimte om naast de kist bloemen te plaatsen.


Ledenvergadering

Eenmaal per jaar houden we onze ledenvergadering, die meestal in het voorjaar plaatsvindt. De datum waarop deze vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda, wordt te zijner tijd op deze website geplaatst.


Uitvaartverzorger

Bij een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze bode:

Mevrouw A. Heslinga
Tel.: 06-40 20 23 57

Dag en nacht bereikbaar.


Bij overlijden

Wat te doen bij overlijden?

De nabestaanden nemen contact op met bovengenoemde uitvaartverzorger, om in overleg met hen de uitvaart te regelen. De uitvaartverzorger stelt vervolgens onze vereniging in kennis van het overlijden.


Diensten

 • De vereniging kan, indien nodig, voor eigen dragers zorgen, die in samenwerking met onze bode, Mw. A. Heslinga, de overledene naar zijn / haar laatste rustplaats brengen. Dit heeft voor velen nog een waardevolle betekenis in deze tijd.
 • Ook is het mogelijk om gebruik te maken van onze loopkoets.
 • De loopkoets is door 2, 4, 6 of zelfs 8 familieleden / vrienden te begeleiden.
 • Speciale aandacht is uitgegaan naar de inbreng van kinderen. Voor hen is een speciale kinderduwstang aangebracht.
 • Voor bloemen is plaats op en naast de kist op de bloemrekken.
 • De loopkoets is voorzien van gemakkelijke bediening.
 • De kist staat op een waardige hoogte, zodat nabestaanden zo lang mogelijk contact met de overledene kunnen houden tijdens de laatste dierbare momenten.

Voor meer informatie betreft het gebruik van de loopkoets kunt u contact opnemen met:

 • Bode Mevr. A. Heslinga, tel.: 06-40 20 23 57
 • Voorzitter Dhr. D. Abma, tel.: 0517-64 21 86

Bij de vereniging kunt u ook terecht voor draagschragen. Hier kan de kist op rusten. Deze draagschragen zijn gemaakt van transparant materiaal, waardoor het lijkt alsof de kist zweeft.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de aanwezige aula, gevestigd in  ‘It Iepen Hûs’ aan de van Camminghaweg 15 te Arum.

aula arum

Voor de verschillende diensten geldt een vergoeding, waarbij we onderscheid maken in leden of niet – leden. Voor vragen over de vergoeding kunt u terecht bij één van de bestuursleden. De vergoeding voor de diensten wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.


Lidmaatschap

Personen vanaf 18 jaar kunnen lid worden van de vereniging. Kinderen (t/m 17 jaar) van leden zijn gratis lid. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar dienen ze zelfstandig lid te worden.

Wij hebben de volgende lidmaatschappen:

1. Gezinslidmaatschap: lidmaatschap van man en vrouw met één of meer minderjarige kinderen.
2. Onvolledig gezin: lidmaatschap van één ouder met één of meer minderjarige kinderen.
3. Alleenstaanden: alle leden van 18 jaar en ouder die niet onder de punten 1 en 2 vallen.
4. Percentage-leden.

Het lidmaatschap geldt voor een geheel kalenderjaar en wordt stilzwijgend voortgezet. Wanneer u het lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit vóór 1 januari aan ons door te geven.


Contributie

De contributie bedraagt € 15,00 per persoon per jaar ( kinderen t/m 17 jaar van leden zijn gratis lid ). De contributie wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgesteld. Voor betaling van de contributie ontvangt u elk jaar een kwitantie /  betalingsverzoek.


Ledenkorting

De ledenkorting is de uitkering die een lid van de vereniging ontvangt bij overlijden. De ledenkorting bedraagt € 570,00. De ledenkorting wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgesteld.


Wijzigingen contactgegevens / gezinssituatie

Wij verzoeken onze leden vriendelijk wijzigingen aan ons door te geven. Graag ontvangen wij ook de gegevens van uw ( pasgeboren ) kind ( eren ). Onze administratie is beslissend of iemand lid is. U bent zelf verantwoordelijk voor
eventuele wijzigingen.


Bestuur

 • Dhr. D. Abma, voorzitter (tel.: 0517 – 642186)
 • Mevr. G. Anema, secretariaat (tel.: 0517 – 642010)
 • Dhr. J. Scheltema, penningmeester (tel.: 0517 – 641200)
 • Mevr. A. Hilhorst, bestuurslid (tel.: 06 – 12435181)

Privacyverklaring

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Arum verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. De volgende gegevens van de leden hebben wij in onze administratie opgenomen:
naam, geslacht, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw contributiebetaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief
 • u te kunnen bellen / mailen mocht dit nodig zijn om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • eventuele andere doelen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Contactgegevens

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • Met één van de bestuursleden
 • Via e-mail: delaatsteeerarum@hotmail.com
 • Bode: Mevr. A. Heslinga, tel.: 06-40 20 23 57
 • Begraafplaats: De begraafplaats is eigendom van de Protestantse Gemeente te Arum. Voor informatie omtrent de begraafplaats kunt u contact opnemen met de beheerder: Dhr. D. Bruinsma, tel.: 0517-64 22 29 / 06-110 881 21, e-mail: begraafplaatsarum@hotmail.com

Aanmelden bij uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Arum

Voor meer informatie of aanmelden als lid kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of via het e-mailadres: delaatsteeerarum@hotmail.com.

Contactgegevens:

PlaatsArum
SecretarisSecretaris n.n.b.

Neem contact op met Uitvaartvereniging De Laatste Eer Arum

Contactformulier

 • Hidden

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 165.000 leden: de Krêft fan Mienskip